Общи условия

Добре дошли на https://www.papilio.group/

Благодарим Ви, че посетихте страницата ни. Ние от https://www.papilio.group/ Ви молим да отделите време, за да прочетете внимателно настоящите Общи условия. Те поясняват редица въпроси, включително правилата за използване на нашата страница, като съдържат и допълнителна информация за Вашите права. Използвайки https://www.papilio.group/ (в текста по-долу „Страница“), независимо от начина на достъп и/или ползване (чрез персонален компютър, мобилно или друго устройство и т.н.), Вие потвърждавате, че сте прочели, разбирате смисъла и приемате настоящите Общи условия. Ние можем да изменяме или актуализираме тези Общи условия периодично и без предизвестие. В такива случаи актуалната версия винаги ще бъде достъпна на нашата Страница. Датата на последна актуализация ще бъде отбелязана в началото на настоящите Общи условия. Ако не сте съгласен/на с Общите условия, моля, не използвайте Страницата.

Вашите лични данни и тяхната защита

Ние се ангажираме да защитим Вашите лични данни и неприкосновеността на Вашата информация. По-подробна информация за начина на събиране, използване и съхранение на Вашите данни и информация и ангажимента ни за тяхната защита ще откриете в нашата Политика за поверителност. Политиката съдържа и информация за използването на „бисквитки“ на нашата  Страница.

 

Права на собственост върху Съдържанието

Всички текстове, информация, графики, аудио, видео или фото файлове, софтуер и приложения, публикувани или достъпни на Страницата, както и всички авторски права, права върху търговски марки, дизайн и други права на интелектуална собственост върху тях (заедно наричани „Съдържание“), са наша собственост или собственост на нашите потребители, лицензодатели и/или доставчици на Съдържание. Това включва, без ограничение, организацията и оформлението на Страницата и използвания за тази цел софтуер, който е наша собственост или собственост на нашите потребители, доставчици и/или лицензодатели. Използвайки нашата Страница, Вие се съгласявате, че Съдържанието и неговите компоненти са достъпни единствено за лично ползване и не се разрешава тяхното копиране, възпроизвеждане, публикуване, разпространяване или предоставяне по какъвто и да било друг начин.

С изключение на случаите на разрешено използване на Съдържанието, описани по-горе, или съобразно изискванията на законодателството за защита на авторските права, Вие носите отговорност за получаването на всички необходими разрешения за използване Съдържанието и неговите компоненти, публикувани на Страницата. Това включва тези снимки, илюстрации и видео материали, които са лицензирани от трети лица. Ако желаете да получите информация за носителя на авторските права на конкретна снимка, илюстрация или видеоматериал, моля свържете се с нас на   office@papilio.group и ние ще Ви предоставим необходимата информация. Вие се задължавате да спазвате всички приложими законови правила и норми относно законосъобразното използване на Страницата. Вие нямате право да премахвате известията относно авторски права, търговски марки или други права на интелектуална собственост от достъпните на Страницата материали.

 

Забрана за „рамкиране“ на Страницата

Вие можете да използвате линкове към началната страница, при условие, че правите това обосновано и законосъобразно, без да увреждате нашата репутация или да извличате неследваща се облага.

Нямате право да интегрирате линкове по начин, който предполага отношения на свързаност, одобрение или подкрепа от наша страна, когато такива липсват.

Нямате право да създавате линкове към нашата Страница на страница в интернет, която не е Ваша собственост.

Поставянето на нашата Страница в „ рамка“ на друга Страница или създаването на линк към раздел на нашата Страница, различен от началната страница, са забранени.

Запазваме си правото да оттеглим без предизвестие съгласието си за свързване посредством „линкове” към нашата Страница.

Линкове към трети страни

Нашата Страница може да съдържа линкове към страниците в интернет на трети лица и източници.

Ако изберете да използвате тези линкове, напускате нашата Страница и, тъй като ние не контролираме съответните страници, не носим отговорност за тяхното съдържание, публикуваните на тях рекламни материали, предлаганите продукти или услуги, както и за всякакви въпроси или спорове, които могат да възникнат във връзка с тези страници.

Ние не носим отговорност за загуби или вреди, които могат да бъдат претърпени в резултат на използването на линкове и страници на трети лица. Съветваме Ви да се запознаете с общите условия за ползване и политиките за поверителност на страниците, които посещавате, тъй като нашите Общи условия и Политиката за защита на лични данни няма да бъдат приложими.

Запазваме си правото по всяко време да премахнем линк на нашата Страница.

Достъп и нерегламентирана намеса

Ако срещате затруднения при използването на Страницата от определени браузери или софтуер или желаете да ни помогнете да подобрим условията за достъп, моля свържете се с нас на имейл  office@papilio.group. Ние ценим Вашите коментари и Вашите предложения ще ни помогнат за подобряване на Страницата.

Вие декларирате, че няма да използвате роботи, „спайдери”, „скрейпъри” или други автоматични средства за достъп до Страницата за каквито и да е цели, без изричното ни писмено разрешение за това. В допълнение, Вие се съгласявате да не (а) предприемате действия, които по наша преценка натоварват или биха могли необосновано или непропорционално да натоварят нашата инфраструктура; (б) възпрепятствате или правите опит за възпрепятстване на нормалното функциониране на Страницата или извършваните чрез нея дейности; или (в) избягвате предприети от нас мерки за предотвратяване или ограничаване на достъпа до Страницата.

Прекратяване

Както Вие, така и ние можем да спрем или прекратим възможността Ви да използвате Страницата по всяко време, поради конкретна причина или в отсъствието на такава. Ние можем да блокираме достъпа Ви до Страницата и в случай на (а) нарушение на настоящите Общи условия; (б) ако не сме в състояние да удостоверим или идентифицираме предоставената от Вас информация; или (в) считаме, че в резултат на действията Ви могат да възникнат финансови загуби или юридическа отговорност за Вас, за нашите клиенти или за нашата организация.

Други условия

Настоящите Общи условия и Политиката за защита на данните (която включва подробна информация за подхода ни към използването на „бисквитки“) съставляват пълния текст на постигнатото споразумение между Вас, в качеството Ви на потребител, и https://www.papilio.group/ във връзка с използването на Страницата и отменят всички предходни споразумения или уговорки, касаещи използването на Страницата.

Обстоятелството, че отделна разпоредба на настоящите Общи условия е или може да бъде обявена за незаконосъобразна, недействителна или неприложима, не води до незаконосъобразност, недействителност и неприложимост на останалите разпоредби на Общите условия.

Непредприемането на действия или забавата при упражняването на права и средства за защита по реда на настоящите Общи условия не представлява отмяна или отказ от такива права, правомощия или средства за защита. Отказът от права от страна на https://www.papilio.group/ се смята за действителен, единствено ако направен в писмена форма и е подписан от неин надлежно упълномощен представител.

Данни за връзка с нас:

Ако имате въпроси, коментари или оплаквания във връзка с нашата Страница или настоящите Общите условия, моля, свържете се с нас. Можете да ни пишете на: office@papilio.group.